Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 10535                  од  10.08.2020 .год., Здравствени центар Ужице расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                

          

           ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............ 2 извршиоца
  2. Медицинска сестра техничар у операционим салама-гипсер ...................... 1 извршилац      

 

 

 

           Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар у операционим салама-гипсер, медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински    техничар , положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи  
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић