Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 10529                                од   10.08.2020.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

 

               ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Доктор медицине изабрани лекар  ................................................................... 1 извршилац

 

              ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Медицинска сестра у кућном лечењу  ............................................................... 1 извршилац
 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................... 1 извршилац

             

               ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Доктор медицине  .............................................................................................. 3 извршиоца
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .............. 1 извршилац           

               

               ОЈ Општа болница Прибој

 1. Доктор медицине .............................................................................................. 1 извршилац 

 

             ОЈ Општа болница Ужице

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици ......................................................... 1 извршилац
 2. Сервирка .............................................................................................................. 1 извршилац       

 

                      Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине ,доктор медицине изабрани лекар –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стучни испит и важећа  лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у кућном лечењу ,медицинска сестра техничар на осталим  болничким одељењима-IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици –IV степен стручне спреме,завршена  медицинска школа, смер лабораторијски техничар,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место сервирке и спремачице-I или II степен стучне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић