Завод за јавно здравље Врање

 

На основу члана 22. Статута Зaвода за јавно здравље Врање, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС 96/19), у складу са дописом Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ број 4672/1 од 28.07.2020. године и Одлуком в.д. директора број 05-3039/20-05 од 04.08.2020. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос:

 

на одређено време, са пуним радним временом,  у трајању од шест месеци, због повећаног обима посла на пословима везаним за заразну болест COVID-19 изазвану вирусом SARS-CoV-2 која је Одлуком Владе Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 23/20) проглашена заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију, и то следећег кадра:

 1. Доктор медицине – 3 извршиоца

Услови:

-завршен Медицински факултет

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање.

 • Заинтересовани кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-Очитане податке са личне карте;

-Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

-Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води   кривични поступак (не старије од 6 месеци);

-Оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

-Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

     –Оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

 1. Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер –

 3 извршиоца

Услови:

-завршена Виша медицинска школа/Висока здравствена школа струковних студија,  одсек санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање.

 • Заинтересовани кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-  Очитане податке са личне карте;

-  Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-  Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

- Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични  поступак (не старије од 6 месеци);

-  Оверену фотокопију дипломе o завршеној Вишој медицинској школи/Високој   здравственој школи струковних студија, одсек санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер;

-  Oверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-  Оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

 1. Медицинска сестра/техничар – 4 извршиоца

 

Услови:

-завршена средња Медицинска школа, општи смер

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање.

 • Заинтересовани кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-  Очитане податке са личне карте;

-  Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-  Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

- Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води  кривични поступак (не старије од 6 месеци);

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, одсек општи смер;

- Oверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

– Оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце;

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији  „Послови“.
 • Оглас ће бити објављен и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Врање, као и на интернет страници Министарства здравља.
 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти Служби за правне и економско –финансијске послове Завода за јавно здравље Врање, или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас са назнаком стручног кадра за који кандидат подноси пријаву“.
 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом.
 • Приложена конкурсна документација кандидатима који нису изабрани биће враћена заједно за обавештењем о избору кандидата.
 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

в.д. директора

др Светлана Стојановић