Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Сагласности Министарства здравља број 112-01-785/2020-02 од 14. јула 2020 године, као и одредаба чланова 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом

и претходним пробним радом у трајању до 6( шест) месеци

 

 

Домарa/мајсторa одржавања, Одсек за одржавање објекта  -  1(један) извршилац

 

I

  

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време  са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове

домар/мајстор одржавања, Одсек за одржавање објекта  -  1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 • Обавља послове машинисте
 • Обавља самостално и у тиму послове одржавања и поправци термотехничких уређаја на Клиници;
 • Обавља све хитне радове на термотехничким инсталацијама;
 • Отклања кварове и обавештава непосредног руководиоца о уоченим направилностима у објекту;
 • Обавља редовне прегледе свих термотехничких према плану одржавања;
 • Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;
 • Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

 

II

 

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове домар/мајстор одржавања, Одсек за одржавање објекта  -  1(један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            -  IV степен стручне спреме – машински техничар

-  најмање 1  година радног искуства на одговарајућим пословима

 

 III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОМАРА/МАЈСТОРА ОДРЖАВАЊА, ОДСЕК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.