Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр.112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

Медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења  – 1 (један)извршилац

  

I

  

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове:

 

 • Медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 1 (један)извршилац

 

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • Обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке;
 • Прати пацијентe нa мониторима, припрема за интубацију, асистира при интубацији, екстубацији пацијената, прати пацијента на механичкој вентилацији, учествује у реанимацији.
 • Потражује, складишти и даје крв и крвне деривате (трансфузија) по налогу лекара;
 • Асистира при успостављању,одржавању и праћењу инванзивног мониторинга;
 • Асистира при успостављању,контроли и спровођењу перитонеалне дијализе;
 • Асистира при пласирању дренова у хитним стањима;
 • Апликује лекове и растворе преко централног венског катетера;
 • Спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • Врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • Учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране,води прописану медицинску документацију;
 • Организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • Припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • Сарађује са другим стручним сарадницима;
 • Стара се о спровођењу кућног реда;
 • Учествује у планирању здравствене заштите;
 • Припрема и дели терапију;
 • Одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • Обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • Правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • Учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • Узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • Обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосрeдно је одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

II

 

 • УТВРЂУЈУ СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 1 (један)извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                 -  IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера

     -  положен стручни испит

     -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства

 

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(ЈЕДАН)  ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

  

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на сајту клинике.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.