Општа болница Врбас

 

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-најдуже до 3 месеца)

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. Радник обезбеђења без оружја – чувар………1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 :

 

  1. Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.

           -      Средње образовање

           -      Лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без        оружја.

                изузетно

         -       Основно образовање и радно искуство

                       на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе,           лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја и

најмање 10 година радног искуства у овој области.,

  • Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења-без оружја,

 

  • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан