Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-најдуже до 24 месеца)

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

  1. Помоћни кувар………1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 :

 

  1. Средње образовање-угоститељ-посластичар

изузетно:

  1. Основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе
  2. Најмање 10 година радног искуства у овој области.
    • Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и доказ о радном искуству
    • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан