Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2493/Р  од  11.08.2020. године  расписује се:

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом   до повратка привремено одсутног радника  за следећe раднo местo:

  1. Mедицинска сестра /техничар у хемодијализи за рад у Дневној болници за хемодијализу - 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

  • средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца или Решење о упису у комору;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС». Оглас  важи од 11.08.2020. г. (до19.08.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

                                                                                                            ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић

 

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број  03-2497/Р  од 11.08.2020. године  расписује се:

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Мајстор одржавања - инсталација грејања и климатизације за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

средње образовање, машинске  струке

Додатна знања/испити/радно искуство

специјалистички испит V степен, положен стручни испит за руковање судовима под притиском

најмање једна година радног искуства

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 11.08.2020. ГОДИНЕ (до 19.08.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић