Дом здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“  бр. 96/2019),а у складу са Закључком  51 Број:112-6090/2020 од 30.07.2020 год. Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и овлашћења из члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић”, в.д директора Дома здравља,,Др Симо Милошевић” расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”,на пословима:

 

  1. Дипломирани економиста за финансијско –рачуноводствене послове-1 извршилац

у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове (Одељење за економско-финансијске послове)

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

-минимум 10 година радног стажа

-пожељно радно искуство у здравственој установи

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију личне карте;

 

  1. У Специјалистичко-консултативној служби (одељење офталмологије)
  2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста офталмологије-1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Заинтересовани кандидат  подноси следећу документацију:

Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији;

-Фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-Фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију личне карте;

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“, сајту Министарства здравља РС, и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић” ,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат,соба бр.15.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Ненад Бјелица