Завод за јавно здравље Пирот

На основу дописа Министарства здравља  РС бр.112-01-612/2019-02 од 21.07.2020. (наш дел. бр.2614 од 23.07.2020.) којим је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност Заводу за пријем здравственог радника са високом стручном спремом на неодређено време, чл.7, 8 и 9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија( „Сл. гл. РС“, бр. 96/19), Кадровског плана за Завод за јавно здравље за 2018. бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. и Одлуке в.д. директор-а ЗЗЈЗ бр.2746 од   03.08.2020., Завод за јавно здравље Пирот расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем једног доктора медицине на неодређено време са пуним радним временом  за  рад у Центру за контролу и превенцију болести.

 

Услови:

Стручна спрема/образовање:

*Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит;

-лиценца;

- најмање  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 -познавање рада на компјутеру

-пожељно знање енглеског језика

Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију:

-кратку биографију, адресу и контакт телефон

-оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених

-оверену фотокопију дипломе- уверења о завршеном медицинском факултету

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Лекарску комору Србије

-уверење да кандидат није осуђиван- издаје МУП-издато након објављивања огласа

-уверење да се против кандидата не води кривични поступак- издаје Основни и Виши суд Пирот- издато након објављивања огласа

-копирану или скенирану возачку дозволу

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на огласној табли код Националне Службе за запошљавање.Оглас је потребно објавити и на сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Пирот, ул.Кеј б.б. са назнаком“Оглас за доктора медицине ”.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду,  дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад(лекарско уверење).

 

            Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР-а 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ 

др Елизабета Алексић