Завод за јавно здравље Панчево

На основу члана 192. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), Уговора UNOPS-a и Завода за јавно здравље Панчево о донацији за подршку Заводу за јавно здравље Панчево у борби против вируса COVID-19 UNOPS-SHAI-2020-Grant-014, а у вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије УНОПС-а подршке запошљавању, вд директора Завода за јавно здравље Панчево расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 1. Оглашава се потреба за пријем у радни однос у Заводу за јавно здравље Панчево на одређено време – на период од 6 (шест) месеци, са пуним радним временом за следеће послове:

 

 • доктор медицине – 2 извршиоца;
 • виши санитарни техничар - 2 извршиоца;
 • лабораторијски техничар - 2 извршиоца.

 

                                                         

 1. Врста и степен стручне спреме

 

 • За послове доктора медицине:

Високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

Високо образовање на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 • Положен стручни испит

 

 • За послове вишег санитарног техничара:

Високо образовање на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

Високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 • Положен стручни испит

 

 

 • За послове лабораторијског техничара:

Средње образовање медицинске струке

 

 • Положен стручни испит

 

 

 1. Уз пријаву на оглас која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и e-mail адресу, кандидати подносе следећа документа:

 

За послове доктора медицине:

 1. оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету;
 2. оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине;
 3. оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе;
 4. извод из матичне књиге рођених;
 5. извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме);
 6. уверење о држављанству;
 7. оригинал или оверена фотокопија уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци (уверење издаје суд);
 8. својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 

За послове вишег санитарног техничара:

 1. оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању како је наведено у тексту огласа (тачка 2.);
 2. оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за вишег санитарног техничара;
 3. оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара/здравствених техничара;
 4. извод из матичне књиге рођених;
 5. извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме);
 6. уверење о држављанству;
 7. оригинал или оверена фотокопија уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци (уверење издаје суд);
 8. својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 

За послове лабораторијског техничара:

 1. оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи – смер лабораторијски техничар;
 2. оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара;
 3. оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара/здравствених техничара;
 4. извод из матичне књиге рођених;
 5. извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме);
 6. уверење о држављанству;
 7. оригинал или оверена фотокопија уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци (уверење издаје суд);
 8. својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 1. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

 1. Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос доноси вд директора Завода за јавно здравље Панчево, на основу извештаја Комисије која ће обавити разговор са кандидатима.

 

 1. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Завода за јавно здравље Панчево, ул. Патерова бр. 2, Панчево, са напоменом „Пријава за јавни оглас“ и навести за које послове.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима.

 

8.     Овај јавни оглас објављује се код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.

 

 

ВД Директора

Прим. др Љиљана Лазић