Дом здравља,,Др Симо Милошевић”.

На основу чл.37.Закона о раду (,,Сл.гласник бр.75/2014, 113/2017 ,95/2018) и чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник бр.96/2019)  а у складу са Пројектом „Подршка  ЕУ социјалном становању и активној инклузији“ и чл.18.тачка 10.Статута Дома здравља,,Др Симо Милошевић”, бр.135/1 од 16.01.2007 год.,в.д директора ДЗ  расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

  1. Медицинска сестра-техничар, у Служби за здравствену заштиту одраслих на период од 6 (шест) месеци ,са пуним радним временом, -5 извршиоца

Услови за заснивање радног односа по овом огласу су:

Завршена средња медицинска школа-општег смера

- IV степен стручне спреме;

-Положен стручни испит;

-Лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење);

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општег смера;

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-фотокопију лиценце;

-фотокопију личне карте;

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић”,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ,III спрат,соба бр.15.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Ненад Бјелица