Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница"

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 966/2019), дописа Министарства здравља РС бр. 112-01-533/2020-02 од 29. маја 2020. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4202/2020 од 05. јуна 2020. године, Кадровског плана за болницу за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 03-5790/1 од 07.08.2020. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

           

- Магационер/ економ - 1 извршилац.

 

Опис послова:

            "Магационер основних средстава, ситног инвентара, потрошног и техничког материјала, обавља следеће послове:

Одговоран је за правилно и уредно ускладиштење примљене робе и чување исте у исправном стању, као и вођење прописане документације о пријему робе. Приликом пријема робе води рачуна о количини и врсти испоручене робе, у складу са закљученим уговорима, њеном квалитету и техничким спецификацијама у складу са уговором. У случају испоруке робе која не одговара уговореној количини и квалитету, роба се не прима у магацин, већ се о томе обавештава шеф Одсека за јавне набавке и комерцијалу ради рекламације. Води рачуна о равномерном, периодичном требовању и издавању из магацина робе у складу са уговореним количинама и временском периоду на који је уговор о јавној набавци закључен. Примерак документације о примљеној и предатој роби предаје Одсеку за јавне набавке и комерцијалу у року од 3 дана од дана пријема. Према стању залиха у магацину и уз консултацију главне медицинске сестре- техничара Болнице, односно лицима одговорним за конкретну набавку сачињава требовање потреба и исто доставља шефу Одсека за јавне набавке и комерцијалу ради провере и извршења набавке. Сва примања и издавања робе из магацина врши на основу уредне документације.  Обавља и друге послове по налогу претпостављеног. Материјално се дужи затеченим потошним и техничким материјалом у магацину.

 

Усаглашава књиговодствено стање са књиговођом до 20-ог у месецу за претходни месец. Врши компјутерску обраду података примљене и предате робе. Спроводи програме радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су одговорни за спровођење психосоциорехабилитационог третмана пацијената. Непосредно је одговоран руководиоцу послова јавних набавки."

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно. Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр. 03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3 од 28.12.2018. године, бр. 03-985/3 од 01.03.2019. године, бр. 03-3689/1 од 21.06.2019. године, бр. 03-4138/1 од 15.07.2019. године, бр. 03-5110/2 од 29.08.2019. године, бр.03-1989/1 од 21.02.2020. године и бр.03-5739/1 од 05.08.2020. године, који се односе на стручну спрему /образовање:  

 

– средње образовање.

 

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

- дипломе о стеченом средњем образовању;

- извода из матичне књиге рођених;

- уверења о држављанству;

- фотокопију/очитану личну карту;

-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.

             

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб сајту и огласној табли Болнице.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 966/2019), дописа Министарства здравља РС бр. 112-01-533/2020-02 од 29. маја 2020. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4202/2020 од 05. јуна 2020. године, Кадровског плана за болницу за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 03-5791/1 од 07.08.2020. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

           

- Помоћни радник  - 2 извршиоца.

 

Опис послова:

            " Помоћни радник у Кухињи, обавља следеће послове:

            Обавља хигијену просторија и дворишта око зграде, спроводи мере хигијенско- епидемиолошке заштите. Обавља припрему намирница, поврћа, воћа у смислу грубе обраде прања, чишћења и припреме за оброке. Одстрањује покварене и загађене намирнице и храну, помаже у транспорту и дистрибуцији хране, складирању намирница. Дужан је да има уредан санитарни преглед. Спроводи програме радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су одговорни за спровођење психосоциорехабилитационог третмана пацијената. Обавља и друге послове по налогу шефа Кухиње. Непосредно је одговоран шефу Кухиње."

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно. Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018.

 

године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр. 03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3 од 28.12.2018. године, бр. 03-985/3 од 01.03.2019. године, бр. 03-3689/1 од 21.06.2019. године, бр. 03-4138/1 од 15.07.2019. године, бр. 03-5110/2 од 29.08.2019. године, бр.03-1989/1 од 21.02.2020. године и бр.03-5739/1 од 05.08.2020. године, који се односе на стручну спрему /образовање:  

 

– основно образовање.

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

- сведочанства о завршеној основној школи;

- извода из матичне књиге рођених;

- уверења о држављанству;

- фотокопију/очитану личну карту;

-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.

             

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић