Општа болница Суботица

На основу чланова 8. - 9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 96/2019), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр. 112-01-1582/2019-02 од 24.02.2020. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом уз обавезан ПРОБНИ РАД у трајању до 3 (три) месеца  и то:

 

а) медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу интерно

    (кардиологија) - 1 (један) извршилац;

 

б) медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу интерно II 

    (ендокринологија, нефрологија и реуматологија) - 1 (један) извршилац;

 

в) медицинска сестра–техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу за пулмологију

    - 1 (један) извршилац;

 

г) медицинска сестра–техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу за неурологију

     - 2 (два) извршиоца;

 

д) медицинска сестра–техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу хирургије I (општа

     хирургија, неурохирургија) - 1 (један) извршилац;

 

ђ) медицинска сестра–техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу хирургије II (општа

    хирургија, пластична и реконструктивна хирургија) - 1 (један) извршилац;

 

е) медицинска сестра–техничар у ургентним службама и реанимацији у Одељењу за пријем и

    збрињавање ургентних стања - 1 (један) извршилац;

 

ж) медицинска сестра-техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску  

     делатност  у Служби психијатрије - 2 (два) извршиоца,

 

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-2123 од 08.04.2019. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а) – ж) су :

 

  • средње образовање;
  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

III

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу неоверене фотокопије :

 

  • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
  • Уверење о положеном стручном испиту;
  • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко којих ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

 

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави  документацију наведену под III (алинеје 1-4) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на огласној табли Националне службе у Суботици.

Оглас ће бити објављен и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com) и на wеб страници Министарства здравља РС.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.  

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог