Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. - 9. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 4697  од 13.08.2020. године а у вези са Пројектом делегације ЕУ и Канцеларије УНОПС-а „ Подршка Дому здравља Крушевац у борби против вируса Covid 19 „,   директор  Дома здравља Крушевац  расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

                 Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време у Служби опште медицине Дома здравља Крушевац,  на период од 6  ( шест ) месеци, са пуним радним временом за послове :

 

  1. Доктор медицине – 3 извршиоца

 

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

     - завршен медицински факултет VII-1 степен стручне спреме, положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1. Медицинска сестра /техничар – 3 извршиоца

              

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа општег смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

                Кандидати који се пријављују на оглас  достављају:  

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

              

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

 

            О коначном избору кандидата одлучује директор.

 

             Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања, на web sajtu Министарства здравља, огласној табли  Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада