Дом здравља Бач

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ

21420 Бач, ул.Бачка бр.2

тел. 021/6070-055

 

         На основу одлуке в.д. директора Дома здравља Бач о спровођењу конкурса и члана 23. Статута Дома здравља Бач, в.д. директора Дома здравља Бач расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом):

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ...........1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:  

          - завршен медицински факултет,

          - положен стручни испит,

          - поседовање лиценце, и

          - најмање 6 месеци искуства у звању доктора медицине.

 

Као доказе о испуњености услова кандидати треба да доставе:

          - пријаву на оглас са кратком биографијом,

          - оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,

          - оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за

             доктора медицине,

          - оверену фотокопију лиценце доктора медицине,

          - доказ о радном искуству, и

          - фотокопију личне карте.

 

О С Т А Л О:

           Заинтересовани кандидати писмену пријаву, са траженим документима, достављају лично на писарницу установе или поштом на горе наведену адресу Дома здравља Бач, у затвореном коверту са назнаком: «ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА» (са навођењем «за доктора медицине»), најкасније у року од 10 дана од дана објављивања у публикацији «Послови».

 

          Овај оглас ће се објавити на сајту Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља Бач. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је помоћник директора Драган Копања. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбачене решењем. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Бач и биће достављена на адресу свих кандидата. Достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

 

В.Д. Директора

Дома здравља Бач

Меселџија др Жељк