Дом здравља Крушевац

ИСПРАВКА ОГЛАСА

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ул. Ћирила и Методија број 32

 

 

                    Врши се исправка  Огласа објављеног  14.08.2020. године, у делу који се односи на услове за заснивање  радног односа за радно  место под редним бројем 2.медицинска сестра – техничар у огласу  стоји „ завршена средња медицинска школа општег смера, VI степен стручне спреме“ ,а треба да стоји „завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен сручне спреме.“

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

др Марина Костић спец. медицине рада