Завода за јавно здравље Шабац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 96/19), а у вези са имплементацијом Пројекта Канцеларије УНОПС-а за подршку запошљавања кадрова у здравственој установи Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, ради успостављања контроле и сузбијања вируса COVID-19, као и Одлуке в.д. директора ЗЈЗ Шабац, број 1388/1 од 14.08.2020. године, Завод за јавно здравље Шабац расписује

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на одређено време

 

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, најдуже до 6 месеци, са пуним радним временом, ради имплементације Пројекта Канцеларије УНОПС-а, за подршку запошљавања кадрова ради успостављања контроле и сузбијања вируса COVID-19, у Центру за контролу и превенцију болести и Центру за микробиологију Завода за јавно здравље Шабац, ради обављања следећих послова:

-  два доктора медицине

-  четири санитарна техничара

-  три лабораторијска техничара

  Врста и степен стручне спреме:

 

а) За послове доктора медицине:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • одосно на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

б) За послове санитарног техничара:

Високо или средње образовање:

 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) - струковно санитарно-еколошки инжењер, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године – виши санитарни техничар, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • средња медицинска школа, смер санитарни техничар.

 

в) За послове лабораторијског техничара:

Средње образовање:

 • средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар.

 

2.. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте.

За поједина радна места кандидати су дужни да доставе:

а) за доктора медицине

- диплому о завршеном медицинском факултету;

- уверење о положеном струччном испиту;

- извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на друго презиме.

 

б) за санитарног техничара:

-      диплому о завршеном високом образовању, смер струковно санитарно-еколошки инжењер, или о завршеном средњем образовању, смер санитарни техничар;

 • уверење о положеном стручном испиту:
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на друго презиме.

 

в) за лабораторијског техничара:

-     диплома о завршеној медицинској школи, смер лабораторијски техничар;

 • уверење о положеном стручном испиту:
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на друго презиме.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 15 дана.

Овај оглас се објављује на web сајту Завода за јавно здравље Шабац, код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

                 

                                                                                  

ВД  Д и р е к т о р,

МСц. др Бранко М. Вујковић