Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.1280 од 14.08.2020.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време на радно место у Одсеку кухиње под називом

помоћни радник

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 (три) месеца са пуним радним временом за радно место:

- помоћни радник у Одсеку кухиње, са описом послова из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице.

II

Услови за заснивање радног односа су:

- основно образовање;

III

Кандидати достављају следећа документа у затвореној коверти на којој је потребно нагласити за које радно место се иста прилажу:

- оверен документ о завршеном основном образовању;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Рашко Пантовић