Дом здравља“Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“  на основу члана 192 Закона о раду (Сл.гласник РС бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014 ) ,члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.),Уговора  UNOPS-a и  Дома здравља „Земун“о донацији за подршку Дому здравља“Земун“ у борби против вируса COVID -19 , UNOPS –SHAI-2020-Grant-014  , a у вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије UNOPS-a  подршке запошљавање  доноси Одлуку 03 бр.  2007   од  17.08.2020. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време на 6 месеци са пуним радним временом

 

1.Оглашава се потреба за пријем у радни однос за следеће послове:

  1. Магистар фармације-медицински биохемичар -1 извршилац
  2. Лабораторијски техничар /Виши лабораторијски техничар - 2 извршиоца
  3. Радиолошки техничар/Виши радиолошки техничар -2 извршиоца
  4. Медицинска сестра-техничар - 4 извршиоца
  5.  

 2.Врста и степен стручне спреме

        За послове Магистар фармације-медицински биохемичар

            - завршен Фармацеутски факултет (VII-1 степен стручне спреме)

- положен стручни испит

- лиценца

        За  послове лабораторијски техничар /виши лабораторијски техничар

            - завршена средња Медицинска школа ,смер за лабораторијске техничаре/Виша медицинска школа/Висока здравствена школа струковних студија

             - положен стручни испит

             - лиценца

        За  послове радиолошки техничар /виши  радиолошки техничар

          - завршена средња Медицинска школа ,смер за радиолошке техничаре/Виша медицинска школа/Висока здравствена школа струковних студија

             - положен стручни испит

             - лиценца

       За  послове медицинска сестра- техничар

             - завршена средња Медицинска школа-општи смер

               - положен стручни испит

               - лиценца

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - оверена фотокопија дипломе , уверења о положеном стручном испиту

    -  оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик Коморе                       

     - оригинал или оверена фотокопија  Уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци (уверење издаје суд)

      - личну карту на увид

     - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас (навести послове)

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министарству

здравља ради објављивања на интернет страници Министарства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Дом  здравља“Земун“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

   

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“  

др Александра Цветковић,спец.опште медицине