Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

I

Доктор медицине у Одсеку за производњу активних компоненти (API), Службе за бактериолошку производњу, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • врши узорковање и извођење процесних контрола и попуњава документацију о производњи,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре, као и њихове измене и допуне, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • учествује у изради производне документације, као и њеним изменама и допунама, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • води документацију о извршеном послу,
 • врши контролу документације о производњи, евиденцији коришћења и чишћења производне опреме и производних простора,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • врши обуку лабораторијских техничара и физичких радника за рад у организационој јединици,
 • предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу активних компоненти (АPI).

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове Доктора медицине у Одсеку за производњу активних компоненти (API), Службе за бактериолошку производњу су:

 

 • Високо образовање:

            Медицински факултет

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика.

 

Изабрани кандидат мора да има пложен стручни испут за доктора медицине.

II

 

Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање, Службе за правне и економско финанасијске послове, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове), као и њихове измене и допуне,
 • учествује у изради пословне документације из делокруга рада организационе јединице, као и њеним изменама и допунама у складу са позитивним прописима,
 • израђује кварталне и годишње планове продаје и маркетинга, по појединачним местима производње и по појединачним артиклима,
 • израђује кварталне и годишње планове набавке по појединачним местима производње и по појединачним артиклима,
 • учествује у изради и координацији годишњих планова производње,
 • учествује у изради плана финансијских токова,
 • сарађује и прикупља извештаје и податке од других организационих јединица Института у циљу израде материјала за органе управљања,
 • израђује извештаје и анализира пословање Института у складу са утврђеним годишњим плановима,
 • израђује извештаје и контролише реализацију планова организационих јединица,
 • анализира и контролише буџет и трошкове пословања по организационим јединицама,
 • припрема калкулације и анализира цене коштања међупроизвода, полупроизвода и готових производа,
 • учествује у  финансијској анализи пројеката,
 • анализира тржишне ситуације и продајне могућности,
 • анализира, контролише и предлаже оптималне залихе,
 • предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите,
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • одговоран је Помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове Дипломираног економисте за финансијско – рачуноводствене послове у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање, Службе за правне и економско финансијске послове:

 

 • Високо образовање:

Економски факултет

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика.

 

                                                           

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Рок у коме ће кандидати бити обавештени о избору је 30 (тридесет) дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић