Решење о измени решења о расподели средстава из програма 1802 "превентивна здравствена заштита" пројекат 4013 „подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле хив инфекције“ у 2020. години

Београд 18.08.2020.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 25/19), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, (,,Службени гласник РС”, број 84/19) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 4013 ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

Члан 1. Решења о расподели средстава број 401-00-557/2020-07 од 11. фeбруaрa 2020. године мења се и гласи :

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, (,,Службени гласник РС”, број 84/19) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 4013 „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, одобрена у износу од 22.599.453,00 динара. ”

 

 

Члан 2.

 

            Члан 5. Решења о расподели средстава број 401-00-557/2020-07 од 11. фeбруaрa 2020. године мења се и гласи :

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат Пројекат 4013 „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2020. години су:

 

 

 

  ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

Р.Бр

Назив удружења грађана

 

 

Одобрен износ/дин.

1.

Aсoциjaциja Дугa , Шaбaц

 

4.425.000,00

2.

Удружење  Прeвeнт, Нoви Сaд

 

2.293.920,00

3.

Aсoциjaциja здрaвствeних мeдиjaтoрки, Бeoгрaд

 

6.152.520,00

4.

Невладина организација Вeзa

 

1.451.400,00

5.

УСOП, Бeoгрaд

 

1.685.040,00

6.

Пoтeнт, Београд

 

4.298.593,00

7.

Удружeњe Рeмикс, Бeoгрaд

 

1.451.400,00

8.

JAЗAС, Бeoгрaд

 

841.580,00

 

 

УКУПНО :

22.599.453,00

 

 

(словима : двaдeсeтдвa милиoнa пeтстoтинaдeвeдeсeтдeвeт хиљaдa чeтиристoтинeпeдeсeттри динaрa)“

                       

Члан 3.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар ср