ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. Један (1) извршилац на радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР Центар за информатику и биостатистику у здравству, због повећаног обима посла у трајању до четири месеца.

 

- Опис посла: реализује корисничке захтеве, односно дизајн информационих система, односно апликација; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује апликативне програме; програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима, учествује у пословима пројектовања информационог система у оквиру делатности установе; израђује програме према идејном пројекту у програмском алату који се примењује у установи; учествује у развоју интегрисаног здравственог информационог система и учествује у његовој имплементацији у региону; обавља едукацију потребних кадрова за рад са програмима у оквиру установе; врши обраду података, контролу и систем анализу валидности података; обавља теренски рад у случају дистрибуције програма другим установама – пружање стручно-методолошке помоћи; врши систем анализу стања рада програма и његову адаптацију у случају евентуалних измена и допуна у плану и програму система рада делатности установе; прати развој информационих система делатности у оквиру установе и њихову компатибилност са другим установама; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу начелника Јединице и руководиоца Центра.

 

- Услови:

Високо/Више  образовање Информатичке струке:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

- Додатни услов:

  • Познавање рада са медицинским базама података.

Пожељно доставити доказ о познавању рада са мадицинским базама података.

 

 -  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе  фотокопије ( неоверене ) следећих докумената:

 

  • диплому/уверење o завршеном високом образовању информатичке струке;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних;
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                        III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.