ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ

ОГЛАС

-за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Возача у санитетском превозу -

 

Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на одређено време, за радно место:

 

 • Возача у санитетском превозу, у Одсеку за санитетски превоз-1 извршилац.

 

Опис послова:

 

 • врши превоз пацијената у друге здравствене установе као и у оквиру Дома здравља,
 • помаже у транспорту непокретних пацијената,
 • врши превоз запослених и других лица по налогу руководиоца,
 • врши превоз робе погодне за превоз путничким или комби возилом,
 • правилно попуњава путне налоге за потребе превоза дијализних и других пацијената и исте доставља одговорном возачу,
 • води рачуна и проверава уредност саобраћајне документације за возило којим врши превоз,
 • одговоран је за правилну употребу возила и његово наменско коришћење као и за безбедан превоз путника,
 • одговоран је и за уредно функционисање возила и сигналних уређаја,
 • одговоран је за материјал и опрему коју превози,
 • врши редован преглед возила у циљу његовог нормалног функционисања и одржавања,
 • врши све ситније поправке на возилу као и редовно одржавање возила ( промена уља, промена филтера, подмазивање возила, прање возила и сл.),
 • благовремено пријављује оштећења и кварове на возилу одговорном возачу,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

  Поред законом прописаних услова, обавезни  су следећи услови:

 • Средња стручна спрема или КВ спрема
 • Возачка дозвола Б и Ц категорије

 

Обавезна документација:

   Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,бројем телефона и адресом,  као доказ о испуњености услова потребно је доставити и:

 • Оверену копију дипломе о завршеној школи;
 • Фотокопија возачке дозволе ( очитане податке са возачке дозволе);
 • Фотокопију личне карте ( очитане податке са  личне карте );  
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).  

  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

     Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.