Дом здравља „Др Јован Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова

О Г Л А С

 

Ради попуне радног места

 

 • Медицинска сестра-техничар у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским превозому Дому здравља „Др Јован Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова примиће се у радни однос 2 /два/ извршиоца на неодређено време;

 

Опис послова:

- врши пријем у тријажу пацијената,

- врши медицинске интервенције из домена своје стручне спреме по налогу ординирајућег лекара у установи или на терену,

- у складу са налогом лекара користи потребне медицинске апарате и стара се о исправности истих,

- даје ињекције у амбуланти или на терену по налогу ординирајућег лекара и другу прописану терапију,

- по налогу ординирајућег лекара прати пацијента у стационарну  установу,

- води медицинску евиденцију и документацију,

- саставља периодичне статистичке извештаје,

- врши наплату партиципације и наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средства обавезног здравственог осигурања,

- обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • средње образовање медицинске струке

-здравствена способност за рад на радним местима са повећаним ризиком у складу са Актом о процени ризика

 • познавање рада на рачунару
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Потребно радно искуство:

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Радно време износи 35 сати недељно (скраћено радно време).

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Општа здравствена способност,
 • Познавање рада на рачунару.
 • оверена фотокопија лиценце,
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • кратку биографију.

 

Средства за запошљавање обезбеђена су у Финансијском плану Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова за 2019. годину, у складу са Кадровским планом Дома здравља за 2018. годину.

 

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

 

О Г Л А С

 

Ради попуне радног места

 

 • Лабораторијски техничар у Служби за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику/одељење за лабораторијску дијагностикуу Дому здравља „Др Јован Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова примиће се у радни однос 1 /један/ извршилац на неодређено време;

 

Опис послова:

- припрема и стерилише материјал и инструменте за рад и одговоран је за њихову стерилност и исправност,

- врши пријем пацијената,

- врши узимање крви за хематолошке, биохемијске и сериолошке прегледе и анализе,

- врши припрему и обраду хематолошког материјала,

- по налогу лекара врши вађење крви и узимање осталог материјала у стану непокретних и тешких болесника,

- води евиденцију о свом раду и саставља статистичке извештаје,

- врши наплату партиципације и наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,

- врши припрему раствора за свој рад,

- врши и остале стручне и опште послове у домену своје стручне спреме који се јављају у току рада или по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • средње образовање медицинске струке

-здравствена способност за рад на радним местима са повећаним ризиком у складу са Актом о процени ризика

 • познавање рада на рачунару
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Потребно радно искуство:

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Радно време износи 36 сати недељно (скраћено радно време).

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Општа здравствена способност,
 • Познавање рада на рачунару.
 • оверена фотокопија лиценце,
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • кратку биографију.

Средства за запошљавање обезбеђена су у Финансијском плану Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова за 2020. годину, у складу са Кадровским планом Дома здравља за 2018. годину.

 

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.