Здравствени центар „Аранђеловац“

 Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНО МЕСТО

 

  1. Стоматолошка  сестра / техничар  за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту  Дома здравља ЗЦ „Аранђеловац“ - пуно радно време;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме стоматолошког  смера  и положен стручни испит;

Додатна знања/испити/радно искуство:

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

- 3 (три) година радног искуства у струци по положеном стручном исптиту у установама из Плана мреже здравствених установа ;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Уз пријаву за оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем медицинском образовању

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у  Комору медицинских сестара и техничара Србије;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

-доказ о радном искуству.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.