Дом здравља Лапово

На основу чл. 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) , чл. 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“, бр. 96/19), чл. 23. Статута Дома здравља Лапово и Одлуком о потреби заснивања радног односа бр.08-1023 од 21.08.2020.године, директор Дома здравља Лапово расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време једног извршиоца за радно место Стоматолошка сестра/техничар у амбуланти, са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запослене због дужег боловања до њеног повратка са боловања.

                 Опис послова : Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

 1. Јавни оглас за заснивање радног односа ће бити истакнут на огласној табли Дома здравља Лапово, интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља Лапово, као и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.
 2. УСЛОВИ:
 • Завршена средња медицинска школа стоматолошког или другог смера ;
 • Положен стручни –приправнички испит;
 • Лиценца за рад или решење о упису у Комору;

                 - најмање шест месеци радног искуства .

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
 • пријава на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;
 • оверена фотокопија дипломе о стручној спреми;
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • оверена фотокопија лиценце за рад издатог од надлежне коморе или решења о упису у надлежну комору.

Оригинали или оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци.

                  Пријавом на оглас кандидати дају  своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Лапово. 

     Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

               

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:

                  Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, ул. Иве Андрића 9, са обавезном назнаком :“Пријава на конкурс за заснивања радног односа на одређено време за радно место Стоматолошка сестра/техничар у амбуланти“. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.

    Све додатне информације се могу добити на телефон 034/853-349.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА:

                 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 1. ОБАВЕШТАВАЊЕ О ИЗАБРАНОМ КАНДИДАТУ:

          Избор кандидата ће извршити  директор Дома здравља Лапово.

          Одлука о избору кандидата ће бити објављена на интернет страници Дома здравља Лапово www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси“  и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

                                                                                                             ДИРЕКТОР:

др Марија Мујковић