Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време –замена за време боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 1. Виши санитарни техничар/санитано еколошки инжењер - Шеф Одељења хигијенско – епидемиолошког надзора и управљања медицинским отпадом …….1 извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 • Високо образовање на струковним студијама првог степена(основне струковне студије)по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године.
 • На основним студијама у трајању од најмање две године,по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005.године,
 • Стручни испит,
 • Лиценца,
 • Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати  подносе:

 

-  Пријаву на оглас,

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце и
 • Доказ о радном искуству.
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан