Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 11589                                од  07.09.2020 .год., Здравствени центар расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

                                     

             

             ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ..................................................... 1 извршилац

 

             ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ............................................................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............... 3 извршиоца
 3. Сервирка .............................................................................................................. 2 извршиоца

         

             ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................... 1 извршилац
 2. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи  .......................................... 1 извршилац
 3. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге .................. 2 извршиоца

         

             ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ...................................................... 1 извршилац

 

             ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у кућном лечењу ............................................... 1 извршилац

 

             ОЈ Дом здравља Прибој

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ...................................................... 2 извршиоца
 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге .................. 1 извршилац

 

                      Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине ,доктор медицине изабрани лекар и доктор медицине у хитној медицинској помоћи -VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти ,медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима-IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти у ОЈ Дом здравља Сјеница-IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер педијатријска сестра ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место сервирке и спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -I или II степен стучне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Прим др Милош Божовић