Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 5304/1 од 02.09.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за техничке и помоћне послове Службе за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

СПРЕМАЧИЦА

на одређено време, до 12 месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

Потребан број извршилаца: 2

 

 

Опис послова и радних задатака: Одржава чистоћу у радним и заједничким просторијама, санитарном блоку са обављањем текуће дезинфекције. Одржавања чистоћу зелених површина и дворишта Института. Обавља и  друге послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења и начелника Службе. За свој рад одговара шефу Одељења и начелнику Службе.

 

Услови: основно образовање.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
veljko_milekic@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРССПРЕМАЧИЦА

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“ и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.