Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

На основу чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/19), у вези са подршком у запошљавању кадрова у борби против COVID-19, коју финансира Европска унија, а спроводи Канцеларија УНОПС-а у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије  и одлуке в.д. директора Института бр. 5294/1 од 02.09.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Координационом центру за јавноздравствене претње, ванредна стања и ванредне ситуације – Комуникациони Центар Центра за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

на одређено време, до 6 (шест) месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

4 извршиоца

 

Опис послова и радних задатака:

Обавља административне послове. Врши прикупљање извештаја са терена и из Института у вези са појавом заразних болести и других претњи по здравље становништва. Прати литературу и извештаје земаља у окружењу о мерама заштите становништва од заразних болести. Пружа подршку сарадницима у комуникационом центру у извршавању дневних, месечних и годишњих активности. Комуницира са странкама путем телефона, прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја. Пружа подршку у обради података из делокруга рада организационе јединице. Обавља и друге послове по налогу начелника Центра. За свој рад одговара начелнику Центра.

 

Услови: средње образовање, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору; знање рада на рачунару.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
danijela_priljeva@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“ и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.