Институту за реуматологију

На основу члана 7. став 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 96/2019 и 58/2020), члана 22. Статута Института за реуматологију   р а с п и с у ј е м

                                                                       

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Два доктора медицине, на неодређено време, са пуним радним временом

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

 - на академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Медицински факултет, доктор медицине.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- просечна оцена најмање 8 у току студија;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопију лиценце Лекарске коморе,

- доказ о радном искуству (фотокопије радне књижице, уговора о раду, уговора о

   волонтирању и сл.),

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и

- фотокопију личне карте. 

    

  1. Једне медицинске сестре /техничара у амбуланти, на неодређено време, са пуним радним временом

 

Услови за заснивање радног односа:

                                                                                                                         

Стручна спрема/образовање:

- завршена средња медицинска школа, медицинска сестра/техничар

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за медицинску сестру/техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

Оглас објавити на интернет страницама  Института за реуматологију, Министарства здравља и Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Институт за реуматологију - Одељење за правне послове, 11000 Београд, Ресавска 69 или на мејл адресу: reumabeo@eunet.rs, са назнаком „Пријава на јавни оглас“ и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти.

 

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију.

 

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Изабрани кандидати су дужни да пре закључeња уговора о раду доставе оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце.

 

Пожељно је да изабрани кандидати доставе и радну књижицу, уколико поседује исту (због обрачуна радног стажа).

 

Фотокопије  докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов