Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс 1), и Одлуке  в.д. директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву

бр. 5-746 од   07.09.2020. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује           

                         

О   Г   Л   А   С     

                  

За пријем у радни однос  однос  1 (једне)  медицинске сестре/ техничара на одређено време у трајању до 24 месеца са пуним радним временом, за рад у Служби за  здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву .

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -   оверену фотокопију дипломе о завршеној  школи;

      -   оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

      -    извод из матичне књиге рођених;

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом  доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине

и мастер менаџмента у  здравству