Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран

О  Г  Л   А  С

за пријем у радни однос  

 на  радно место:    

 

Руководилац   финансијско рачуноводствених  послова   ....................       1  извршилац

 са пуним  радним временом  на неодређено време у одељењу за економско-финансијске послове  Службе за правне и економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

 

            Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема /образовање

Високо образовање

  • на основним академским студијама у обиму од најмање  240  ЕСПБ  бодова, односно

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређују високо  образовање

почев од  10. септембра  2005. године;

  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који  је уређивао

високо образовање до  10. септембра  2005.  године;

            Додатна знања/испити/ радно искуство

  • знање рада на рачунару
  • најмање пет година радног искуства у струци

 

Опис послова:  према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља „Др Ђорђе  Бастић“  Србобран.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да доставе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом (неведена адреса и контакт телефон)
  • Фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
  • Потврду о дужини радног стажа у струци
  • Фотокопију вежеће личне карте
  • Извод из матичне књиге венчаних уколико је промењено презиме

 

Достављене  фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности  у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства заравља Републике Србије.

 

 

Оглас ће бити објављен  и код  Националне службе за запошљавање  Србобран  и огласној табли  Дома здравља  „Др Ђорђе Бастић“  Србобран.

 

Пријаве за  потребном документацијом слати на адресу:  Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, ул. Јована Поповића бр. 25/1 са назнаком  „пријава на оглас“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.