Општa болницa Пирот

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом за следеће радно место:

Лабораторијски техничар-  за рад у Служби за лабораторијску  дијагностику-

1 извршилац

  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

средње образовање медицинске струке из области лабораторијске дијагностике

додатна зања/ испити/ радно искуство

стручни испит;

лиценца или Решење о упису у комору;

најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

фотокопију личне карте,

лиценца или Решење о упису у комору,

фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

  Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 06.10.2020. ГОДИНЕ (до 14.10.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.