ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

  1.  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на ОДРЕЂЕНО време, ради замене привремено одсутне запослене, на пословима:

 

  1. У Служби за стоматолошку здравствену заштиту

 

  1. Зубног техничара.................... 1 извршилац

          за рад на одређено време до повратка на рад привремено одсутне запослене

                    

                  Опис послова : 

 

        -   израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу

и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

-     припрема лабораторију за зубну технику за рад;

-     сарађује са доктором стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде;

        -     репарише протетску надокнаду.

 

             Ус лови за пријем у радни однос кандидата су:

           

              - средња медицинска школа-смер зубних техничара

       -   стручни испит,

              -  лиценца,

              -  најмање шест месеци у звању зубног техничара

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеној школи , фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору,    потврду о радном стажу.

Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

Контакт телефон: 037/714-150

Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.