Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време а до 31.12.2020. године,  за обављање следећег посла:

 

 1. ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТједан извршилац (1)

 

Стручна спрема / образовање:  Високо образовање: – на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце

 

 1. Референт за финансијско-рачуноводствене послове – један извршилац (1)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство – знање рада на рачунару.;

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању

 

 

 1. КОНОБАР – један извршилац (1)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

 

 

 1. КУВАР – два извршиоца (2)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање ( кувар ).

Додатна знања / испити / радно искуство

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

 

 1. ПОМОЋНИ КУВАР – пет извршиоца (5)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

 

 1. СПРЕМАЧИЦА – два извршиоца (2)

 

Стручна спрема / образовање – основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању

 

 

 1. Помоћни радник/Радник на припреми минералног блата-четири извршиоца (4)

 

 Стручна спрема / образовање – основно образовање

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању

 

Расписати  јавни огласа  за пријем наведених радника и објавити код Националне службе за запошљавање, на Web сајту Министарства здравља  као и на огласној табли Специјалне болнице за рехабилитацију.

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима. 

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08 до 14 сати, са назнаком „ за оглас – не отварати,,