Општa болнице Прокупље

ОГЛАС  ЗА

 ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

 

 1. Доктор медицине,2 извршиоца, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; учествује у свакодневним визитама; узима анамнезу, врши клинички преглед, планира потребне анализе, податке из анамнезе уписује у историје болести, отпусне листе, куца заказане консултације, уписује лабораторијске и бактериолошке налазе и обавештава надлежног специјалисту/субспецијалисту о пристиглим налазима; помаже у извођењу интервенција, збрињавању ургентних стања; дужан је да прати и примењује савремене методе у дијагностици и лечењу болесника; заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинске опреме; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; придржава се мера безбедности и заштите на раду. Пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа. Распоређивање доктора медицине у оквиру сектора по службама врши помоћник директора. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. За свој рад одговоран је начелнику службе/одељења или шефу одсека.

 

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање: завршен медицински факултет, високо образовање

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са краткомбиографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;

 

 1. Виши радиолошки техничар,1 извршилац,са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.

Опис послова: Даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања; поставља пацијента  у положај пожељан за снимање и зрачну терапију; припрема апаратуру и материјал потребан за снимање,односно зрачну терапију; снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; спроводи зрачну терапију; примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења; спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике.Стара се о спровођењу кућног реда. Дужан је да носи дозиметар. Обавља послове у амбуланти, води протокол лекара, амбулантни протокол и сл. Сарађује се другим здравственим радницима. Стара се о правилном одлагању и уклањању медицинског и немедицинског отпада. Дужан је да ради на свом стручном усавршавању. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације. Обавља административне послове као и послове финансијске природе (наплата трошкова у лечењу и сл.). Уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје. Придржава се мера безбедности и заштите на раду. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. За свој рад одговоран је главном техничару службе и начелнику службе.

 

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање: високо образовање, здравствене струке, смер радиолошки

 • на струковнимстудијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање двегодине по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са краткомбиографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним основним струковним студијама односно основним студијама здравствене струке, смер радиолошки;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;

 

 1. Виши физиотерапеут,1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис посла: Спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa  у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл; спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби. Ради на рехабилитацији пацијената у стационару путем физикалне терапије. Стара се о спровођењу кућног реда. Обавља послове у амбуланти, води протокол лекара, амбулантни протокол и сл. Сарађује се другим здравственим радницима. Стара се о правилном одлагању и уклањању медицинског и немедицинског отпада. Дужан је да ради на свом стручном усавршавању. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације. Обавља административне послове као и послове финансијске природе (наплата трошкова у лечењу и сл.). Уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје. Придржава се мера безбедности и заштите на раду.

Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је главном техничару службе и начелнику службе.  

 

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање, здравствене струке, смер физиотерапеутски

 • на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање двегодине по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са краткомбиографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним основним струковним студијама односно основним студијама здравствене струке, смер физиотерапеутски
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;

 

 

 1. Вишa медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима,1 извршилац,са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.

Опис послова: Врши транспорт пацијената од одељења у операциону салу и из операционе сале до одељења; врши припреме пацијената за хируршке интервенције; води рачуна о нези оперативне ране, функционисању  дренова и катетера; превија и негује постоперативне ране; планира и пружа услуге здравствене неге и подршке  пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при интервенијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и  нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге; припрема и прати пацијенте приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа; прикупља материјал за лабораторијске и друге анализе; води бригу о исправности медицинске опреме и стара се о стерилности инструмената; спроводи личну и општу хигијену пацијената; стара се о исхрани пацијената; припрема пацијента за пријем посета и отпуста са одељења; стара се о спровођењу кућног реда; обавља послове у амбуланти, води протокол лекара, амбулантни протокол и сл; сарађује се другим здравственим радницима; стара се о правилном одлагању и уклањању медицинског и немедицинског отпада; дужан је да ради на свом стручном усавршавању; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове као и послове финансијске природе (наплата трошкова у лечењу и сл.); уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје; пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа; придржава се мера безбедности и заштите на раду.

Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је главном техничару службе/одговорном техничару одсека и начелнику службе/шефу одсека.

 

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање: високо образовање, здравствене струке

 • на студијама првог степена (основне струковне / академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање двегодине по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са краткомбиографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) односно основним студијама здравствене струке;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима,1 извршилац,са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.

Опис послова: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке  пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код пацијената у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему пацијената и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему пацијената, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и  нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге; припрема и прати пацијенте приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа; прикупља материјал за лабораторијске и друге анализе; води бригу о исправности медицинске опреме и стара се о стерилности инструмената; спроводи личну и општу хигијену пацијената; стара се о исхрани пацијената; припрема пацијента за пријем посета и отпуста са одељења; стара се о спровођењу кућног реда; обавља послове у амбуланти, води протокол лекара, амбулантни протокол и сл; сарађује се другим здравственим радницима; стара се о правилном одлагању и уклањању медицинског и немедицинског отпада; дужан је да ради на свом стручном усавршавању; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове као и послове финансијске природе (наплата трошкова у лечењу и сл.); уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје; пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа; придржава се мера безбедности и заштите на раду. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је главном техничару службе/одговорном техничару одсека и начелнику службе/шефу одсека.

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање: средње образовање, здравствене струке

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са краткомбиографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;

 

 1. Радник обезбеђења без оружја,1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис посла: Дужан је да има лиценцу за вршење послова службеника обезбеђења. Регулише улаз и излаз из објеката и круга болнице, врши проверу идентитета лица , води евиденцију за сва возила која улазе у круг болнице и врши наплату уз доказ о наплати (признаница). Забрањује неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекте и круг опште болнице, онемогућава недозвољене уласке и изласке, евидентира улазак и легитимацију лица која долазе у пословне просторије. Има овлашћење да привремено задржи лице које је затекао у објектима или кругу опште болнице у вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка полиције. Позива таxи возила, ватрогасну и сервисну службу у случају утврђене потребе за тим. Одговоран је за употребу кључева који стоје у портирници, ради на одржавању хигијене портирнице. Одговоран је за неисправност која се деси за време свог дежурства. Службеник обезбеђења мора да има положен ватрогасни испит. Рукује противпожарном опремон и опремон цивилне заштите и стара се да опрема буде увек исправна за употребу. По потреби обавља и послове возача на територији града при чему је одговоран  за возило као и за алат и материјал који се налази уз возило. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Придржава се мера безбедности и заштите на раду.

Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је шефу одсека.

 

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање: средње образовање, у трајању од најмање три године

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • Лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са краткомбиографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
 • Оверену фотокопију Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

 

 1. Возач санитетског возила у здравственим установама,2 извршиоца, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис посла: Врши хитан санитетски превоз пацијената; врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; одржава, прати и води евиденцију о исправности возила и опреме у возилу; води евиденцију о путним налозима и потрошњи горива; припрема и вози возило на технички преглед; обавља послове возача техничког возила; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада.; придржава се мера безбедности и заштите на раду.

Обавља и друге послове  по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је главном возачу, главном техничару службе и начелнику службе

 

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање: средње образовање, у трајању од најмање три године

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • возачка дозвола Б категорије

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са краткомбиографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
 • Оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије

 

 

 1. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 2 извршиоца,са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Одржава хигијену просторија (болесничких соба - одељења , ходника , чекаоница и нус просторија) и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.Пере и чисти врата и прозоре. Преноси материјал за одржавање хигијене. По потреби и по налогу главног техничара одељења носи прљав веш са одељења а доноси чист . По налогу шефа одсека ради и послове помоћног радника у централној перионици. Прима прљав веш и исти класификује за прање . Ставља веш у машину  и опран суши , одговоран је за квалитетно прање веша Врши пеглање веша и одговора за уредно пеглање веша. По потреби врши чишћење просторија. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Придржава се мера безбедности и заштите на раду. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. За свој рад одговоран је  шефу одсека и начелнику  одељења.

 

Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање: Основно образовање

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са краткомбиографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основнојшколи;

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС, wеб сајту Опште болнице Прокупље и огласној табли Опште болнице Прокупље.

Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком  ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.

Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када је примљена.

Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.