Дом здравља ''Др Милан – Бане Ђорђевић''

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

  За радно место спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.

- 1 извршилац за потребе Дома здравља ''Др Милан – Бане Ђорђевић'' Велика Плана. 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља ''Др Милан – Бане Ђорђевић'' Велика Плана.

Услови за заснивање радног односа за послове спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

 

- Стручна спрема/образовање:

II степен стручне спреме, завршена основна школа.

- Додатна знања, испити и радно искуство:

/

 

Опис послова:

Одговоран је за чистоћу у просторијама Дома здравља. Требује потребан материјал за одржавање чистоће од главне медицинске сестре Дома здравља. Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност. Одржава хигијену у административним просторијама. Одржава хигијену у заједничким просторијама Дома здравља. Одговоран је за избацивање смећа на одговарајуће место. Обавља и послове на уређењу дворишта Дома здравља.

Обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе Дома здравља. Врши одабирање и селекцију рубља пре и после прања, врши слагање рубља, сортирање рубља, врши мање крпљење рубља. Рукује машином за прање веша, по завршеном прању веша исти суши. Стара се о одржавању хигијене у перионици и помоћним просторијама. Прима потрошни материјал од одговорних радника и стара се о рационалном коришћењу материјала. Дужна је да на време пријави кварове који се десе на машинама главној медицинској сестри.

Обавља и послове на уређењу дворишта здравствене амбуланте, а у зимском периоду ложи котао за парно грејање. Ради и друге послове по налогу главне медицинске сестре, којој је и одговорна за свој рад.

 

            Као доказ о испуњености услова за радно место спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, кандидати су дужни да доставе:

 

-         оверену фотокопију доказа о завршеном основном образовању;

-         фотокопију или очитану личну карту (уколико је у питању лична карта са чипом);

-         фотокопију уверења о држављанству;

-         фотокопију извода из Матичне књиге рођених;

-         кратку биографију, адресу и контакт број телефона.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и траженим документима којима се доказује испуњеност услова конкурса и назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно место спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге'' предају се непосредно у просторијама Секретаријата Дома здравља''Др Милан – Бане Ђорђевић'' Велика Плана, Милоша Великог број 110, 11320 Велика Плана или путем поште на наведену адресу.

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Одлука о избору ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, објављена на огласној табли Дома здравља и прослеђена кандидатима.