Општа болница Ваљево

ЈАВНИ  ОГЛАС

        за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време ,  ради  замене  привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  боловања  , за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар   у  гинекологији   и  акушерству  , за   потребе  Службе   за  гинекологију  и  акушерство- Одсек  оперативне  гинекологије  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена   средња   медицинска   школа , гинеколошко-акушерски  смер  , IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

- фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

- фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове   ........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

        за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време ,  ради  замене  привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  боловања  , за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар  на  осталим  болничким  одељењима  , за   потребе   Службе  за  унутрашње  болести – Одсек  за  нефрологију  са  дневном  болницом  за  перитонеалну  дијализу  и  хемодијализу -1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена   средња   медицинска   школа , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

- фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

- фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)