Специјалнa болницa за рехабилитацију Ивањица

Р Е Ш Е Њ Е   

          ОБУСТАВЉА СЕ поступак за пријем спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у радни однос на одређено време до повратка запослене са боловања.

                                                                  Образложење

          Дана 25.09.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.1480 о расписивању Јавног конкурса за пријем спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у радни однос на одређено време до повратка запослене са боловања и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.1479.

         Јавни оглас објављен је код Националне службе за запошљавање, на интернет страницама Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа.

         Због изненадне најаве почетка са радом запослене која је била на боловању и због чије замене је конкурс и расписан, одлучено је као у диспозитиву решења.

 

          Кандидатима ће бити враћена документација приложена уз пријаве на конкурс.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања одлуке.