УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Ј А В Н И  О Г Л А С   

За пријем у радни однос на одређено време 

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом -1 (један) извршиоца

 

 

1.Медицинске сестре/техничара у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом – 1 (један) извршилац

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом -1(један) извршиоца на послове:

 

 • Медицинске сестре/техничара у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом   – 1 (један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

Обавља послове медицинске сестре/техничара у операционом блоку на пословима инструмантара ;

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;  
 • учествује у пријему болесника, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање,врши унос података  у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • фактурише утрошене лекове и медицинска средстба укључујући и уградни материјал
 • врши припрему операционе сале за извођење хируршке интервенције или других специјалистичких интервенција;
 • врши припрему пацијената за извођење хируршке интервенције и учествује у збрињавању хитних стања
 • асистира хирургу при хируршкој интервенцији нарочито код компликованих опрација
 • води бригу о прању, дезинфекцији и стерилизацији инструмената, као и бројном стању истих након завршене хируршке интервенције;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности медицинских сестара;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом

За свој рад непосрeдно је одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

За свој рад непосрeдно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице

 

II

 

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом - 1 ( један ) извршилац на послове:

 

 

 • Медицинске сестре/техничара у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом   – 1 (један) извршилац

 

 

код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            -  IV степен стручне спреме – мед.сестра/техничар, педијатријски/општи смер

-  положен стручни испит

-  најмање 6( шест) месеци радног искуства

 

 

       III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(један)  ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.