ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следећe раднo местo:

Организатор промотивних активности -  1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа

 Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

Додатна знања / испити / радно искуство

-знање рада на рачунару;

-возачки испит „Б“ категорије

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања.

Опис посла: мотивисање-анимирање нових давалаца компонената крви аферезним процедурама (припрема и координација акције пријављивања нових давалца, припрема промотивног материјала, информисање, одржавање предавања за даваоце, унос измена и допуна информативног материјала за даваоце);

 пружање потребних информација даваоцу о процедури давања компонената крви аферезним процедурама; одржавање Регистра ненаменских давалаца тромбоцита аферезном процедуром;

 Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања.

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати