Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Ради попуне радног места:

 • Доктор медицинеспецијалиста изабрани лекар за децу у Здравственој станици Бешка, примиће се у радни однос 1 /један/ извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • ради на унапређењу здравља деце и омладине;
 • обавља систематске,контролне и друге прегледе школске деце;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља, раном откривању болести и  благовременом лечењу  деце и омладине;
 • вршидијагностику и благовремено лечење школске деце;
 • спроводи превентивне мере предвиђене Планом рада службе;
 • спроводи  вакцинисање деце према календару вакцинације;
 • обавља прегледе ученика завршног разреда осмогодишње школе,ради утврђивања способности ради даљег школовања за одређено занимање;
 • ради на едукацији деце;
 • учествује у процесу акредитације;
 • обавља и друге послове изабраног лекара у складу са важећом законском регулативом;
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца,односно директора;

 

Услови за обављање послова:

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовањемедицинске струке почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • општа здравствена способност за рад;     
 • познавање рада на рачунару;

 

Потребно радно искуство:

 • најмање тригодине и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичкомиспиту;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • кратку биографију.

 

Текст огласа доставити Министарству здравља и Националној служби за запошљавање ради објављивања на web сајту и у листу „ ПОСЛОВИ „

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија