Дом здрављa Тутин

 ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

на радном месту :

         возач у хитној медицинској помоћи

        1 извршиоца са пуним радним временом

 

 

За возача

III степен стручне спреме,средње стручно образовање

Возачка дозвола б категорије

Опис послова

Ради у тиму са доктором медицине и медицинском сестром – техничарем.Врши хитан превоз повређених и оболелих.

Помаже медицинској сестри – техничару приликом ношења непокретних болесника на носилима или на покретној столици.Стара се о техничкој исправности возила хитне медицинске помоћи.Пере и одржава чистоћу возила.Води евиденцију о путним налозима.Води евиденцију о потрошњи горива и мазива. Стара се да возило буде у исправном стању за јавни саобраћај у складу са важећим прописима. Контактира са овлашћеним сервисерима приликом оштећења или неког већег квара на возилу, а о свим већим кваровима одмах обавештава шефа техничке службе. Правда утрошак горива и мазива. Врши регистрацију возила. Превози потребан материјал по службама и здравственим амбулантама Дома здравља.  Обавља и друге послове по налогу шефа одељења и доктора медицине овлашћеног да изда налог.

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

        - Фотокопију дипломе ,      

        -   Фотокопију /исчитану личну карту

Уверење о држављанству

      - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља  Тутин, ул. Боголјуба Чукића 12, Тутин, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа у листу ,,Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на Огласној табли Дома здравља Тутин од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.