Специјалнa болницa за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19. 58/20 – Aнекс I), Дописа Министарства здравља бр.112-01-1255/2020-02 од 06.10.2020.године о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-7542/2020 од 28.09.2020.године и Одлуке о расписивању конкурса бр.1606 од 15.10.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 за пријем у радни однос на неодређено време

              1 извршиоца на радно место под називом медицинска сестра/техничар

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место под називом:

- медицинска сестра/техничар са описом послова из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице.

II

Услови за заснивање радног односа:

- завршена средња медицинска (здравствена) школа - IV степен стручне спреме;

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти на којој је потребно нагласити за који оглас се иста подносе:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској (здравственој) школи –IV степен стручне спреме;

- оверено уверење о положеном стручном испиту;

- оверена копија лиценце;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте;

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страницама Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Рашко Пантовић