Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 6107/1 од 15.10.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за медицински отпад Одељења за животну средину и здравље Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ПОМОЋНИ РАДНИК

на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, до 12 месеци

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Прикупља, преузима отпад од генератора отпада и обавља припрему за стерилизацију у аутоклаву. Обележава отпад који се обрађује у аутоклаву. Проверава да ли је аутоклав исправан за покретање стерилизације (постоје параметри који се електронски контролишу на дисплеју апарата). Контролише калибрисање аутоклава и остале опреме за стерилизацију. Убацује отпад на стерилизацију у аутоклав. Прати процес стерилизације инфективног отпада. Прати и контролише параметре стерилизације. Утврђује неправилности у раду аутоклава током трајања стерилизације. Идентификује неисправности у раду аутоклава. Идентификује неисправности у раздвајању отпада преузетог од трећих лица за стерилизацију. Води евиденцију о стерилизацији и одлагању отпада. Попуњава документацију која прати циклусе стерилизације. Припрема дневне извештаје о стерилизацији отпада. Похађа редовно обуке у вези послова стерилизације и рада аутоклава прописане прописима Републике Србије. Прикупља отпад од трећих лица у договору са координатором за рад јединице за третман отпада у постројењу. Извештава координатора за управљање медицинским отпадом о потребама за рад постројења и квалитету потрошног метеријала. Препознаје неправилности у раду аутоклава и неправилности у складишту за медицински отпад. Обавља остале послове по потреби у вези стерилизације и одлагања стерилисаног отпада, дефинисане процедурама рада. Обавља рад на терену из домена послова Одсека. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада  Одсека по налогу начелника Центра.

 

Услови:

  • основно образовање
  • обука за рад на аутоклаву
  • организационе способности.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСПОМОЋНИ РАДНИК

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије