Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  број 5821  од  15.10.2020. године,  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

.

  1. Доктора стоматологије, због повећаног обима посла у трајању до 6 месеци, за рад на пословима доктор стоматологије у Одељењу за дечију и превентивну стоматологију Дома здравља Крушевац.

                    - 1 извршилац.

 

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

         - завршен стоматолошки  факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

Опис послова :Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

 

  1. Стоматолошка сестра, због повећаног обима посла у трајању до 6 месеци за

рад на пословима стоматолошка сестра техничар у амбуланти, у Одељењу за дечију и превентивну стоматологију.

                    - 1 извршилац.

 

     УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена  средња  медицинска школа стоматолошког или  општег смера,   IV степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

Опис послова :Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

 

            Кандидати који се пријављују на оглас  достављају :

             -  пријаву на оглас

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

              О коначном избору кандидата одлучује директор.

             Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу Послови Националне службе за запошљавање.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља, oгласној табли Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада