Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

На основу члана 115., 116., 117. и 118. Закона о Здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 25/2019) и чл. 20. - 23. и 27. Статута Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш број 1893 од 02.10.2020. године, Управни одбор Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, на својој 24. седници одржаној 22.10.2020. године, донео је Одлуку којом расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ

 

 1. Кандидат за директора Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, поред општих услова прописаних законом мора да испуњава и следеће посебне услове:

          1) је доктор медицине и да има завршену специјализацију из делатности Завода или да има високо образовање из области правних, економских односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;

          2) има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе односно руководилац организационе једицине у здравственој установи;

          3) није осуђивано лице, односно против кога се не води истрага, односно против кога није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела односно које није правоснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то : обавезно прихијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

          4) није члан органа политичке странке.

Директор Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш бира се и именује на период од четири године.

 1. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави потпуну личну и радну биографију и доказе о испуњености услова из конкурса (оригинал или оверена фотокопија):
 • Диплому о завршеном факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту,
 • Потврду о укупном радном стажу у области здравствене заштите и радном стажу по положеном специјалистичком испиту (за докторе медицине),
 • Уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
 • Извод из матичне књиге венчаних (достављају само кандидати који су мењали презиме),
 • Потврда надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак (не старији од шест месеци).
 • Изјаву да није члан органа политичке странке.
 1. Рок за подношење пријаве је пет дана од дана објављивања конкурса.
 2. Пријава са потпуном документацијом подноси се у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 83, 18000 Ниш, са назнаком "Конкурс за директора - не отварати".
 3. Непотпуне, неблаговременe, недопуштене и неразумљиве пријаве неће се разматрати.
 4. У року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве Управни одбор извршиће избор кандидата и предлог доставити оснивачу.

 

 

Заменик председника Управног одбора,

Мр сци. мед Саша Јовановић