Дом здравља Бујановац

            На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гласник,, бр. 96/19), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2019.године и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр.  400-363/20-03 од  08.10.2020.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на одређено време у Дому здравља – Бујановац

а због повећаног обима послова на период до 2 месеца

 

 

 1. Возач санитетског возила – возач у ХМП – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

Стручна спрема – образовање: средње образовање.

Додатна знања, искуство: возачка дозвола Б и Ц категорије.

 

 1. Спремачица здравствених просторија – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

Стручна спрема – образовање: основно образовање.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 • Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
 • Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),
 • Сведочанство о завршеној основној школи за радно место под бр. 2,(оверено)
 • За послове возача као доказ доставити оверену фотокопију возачке дозволе ,
 • Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
 • Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),
 • Уверење Општинског суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
 • Лекарско уверење, не старије од 6 месеци,
 • У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

      

       Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места .

        Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, као и код Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интерент страници Министарства.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

        Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

 

                                                              

ВД Д и р е к т о р

Дома здравља Бујановац

Др Далиборка Павловић